Ислям

Ислямът е една от трите световни религии.islam-1299211_1280
Думата „ислям“ има арабски произход и означава покорство, подчинение на Бога.
Последователите на исля
ма се
наричат мюсюлмани (от арабското муслим, което значи покорен на Божията воля).

Ислямът е разпространявам през 7 век от човек на име Мохамед,за когото мюсюлманите вярват, че бил осенен от Божието Слово и го почитаткато пророк на Аллах (арабската дума за Бог).

Последният пратеник към всички хора е Мохамед. Т. Според ислямските предания през 610 година след Хр. започнало предаването на откровения от Аллах към Мохамед, с чието разпространение Мохамед трябвало да се занимава до края на живота си или в продължение на 23 години.

Той поема Пророчеството на четиридесет годишна възраст.

Подобно на мнозинството големи религиозни водачи, приживе Мухаммед е преследван от съвременниците си заради своите възгледи.

Където и да идел бил отблъскван, замерян с камъни, преследван, за да бъде убит, но той продължавал да не се отказва от мисията си.

През повечето време тялото му било обляно с кръв от камъните, хвърлени по него, но той без да каже и дума продължавал напред.

При едно такова преследване Пророкът по чудотворен начин успява да напусне Мека и да достигне до град Медина.

Това събитие е и терминът, от който започва ислямското летоброене – Хиджра .

По време на управлението на халифа Абу Бакр откровенията на Мохамед са събрани в свещената за мюсюлманите книга Коран .

Започва масовото разпространение на Исляма, което достига своя building-1296511_1280разцвет при възникването на Арабския халифат, в чиито рамки учението на Пророка се разпространява от Испания до Западна Индия.

Едва от средата на 19 век и особено през 20 век ислямът застава на пътя на своето възраждане като религия и възстановява полагащото му се място като част от безспорното духовно наследство на човечеството.